Общи условия за използване на сайта

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта https://beluga.software/, собственост на „Белуга Ай Ти“ ООД (наричано накратко по-долу „Белуга Ай Ти“. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Белуга Ай Ти“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта https://beluga.software/ за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Белуга Ай Ти“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на „Белуга Ай Ти“.       

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели.

Неразделна част от общите условия за използване на сайта са и следните документи:

  1. Политика за поверителност
  2. Политика за използване на бисквитки
  3. Защита на личните данни

При приемане на настоящите общи условия, вие изразявате Вашето съгласие със съдържанието на посочените документи  

Необходима информация за потребителите, съобразно българското законодателство:

Наименование на собственика на сайта https://beluga.software/ : „Белуга Ай Ти“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ж.к Овча Купел 2, бл. 8-а, ап.405 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Цар Симеон №280,

ЕИК: 204333666;

ИН по ДДС: BG204333666;

МОЛ: Светослав Михайлов Тодоров

Телефон: (+359) 889 364 696     

Електронна поща: info@beluga.software

Полезни връзки:

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни

гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на „Белуга Ай Ти“,     

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:          

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/изображрения/данни на сайта;

– получаване на имейл бюлетини от абониралите се за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Белуга Ай Ти“ се намира в договорни отношения и от името на което „Белуга Ай Ти“ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.                

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др. 

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права       
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.                       
2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на „Белуга Ай Ти“. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от „Белуга Ай Ти“. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.          

IV. Поверителност         
„Белуга Ай Ти“ е администратор на лични данни, съобразно Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта, ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност. Тя е неразделна част от Общите условия за използване на уебсайта https://beluga.software/        

„Белуга Ай Ти“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани. Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си при вход в сайта на „Белуга Ай Ти“.   

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайта, Политиката за поверителност, Политиката за изпозлване на бисквитки и политиката за Защита на личните данни.

V. Органичаване на отговорността
„Белуга Ай Ти“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Белуга Ай Ти“, не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Белуга Ай Ти“ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Белуга Ай Ти“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.         

„Белуга Ай Ти“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

„Белуга Ай Ти“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта  

VI. Промени          
„Белуга Ай Ти“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и в Политиката за защита на личните данни, Политиката за използване на бисквитки и Политиката за поверителност по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в съответните документи.       

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.      

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на „Белуга Ай Ти“ ООД и влизат в сила считано от 21.12.2020 г.